מצורף חוזה העסקה לעצמאיים. יש לקרוא, למלא ולאשר את חוזה ההתקשרות

תנאי התקשרות - מדריך עצמאי

 1. התקשרות החברה עם המדריך הנה לצורך קבלת שרותיו באופן אישי אין המדריך יכול למכרה או להעבירה לאחר.
 2. המדריך מתחייב כי עם סיומו של הסכם זה ובתקופה של כ- חודשים לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לרבות הפסקת הסכם זה על ידי החברה לא יבוא במגע עסקי מכל סוג שהוא עם מוסדות החינוך הגננות ו\או בעלות\מנהלות הגנים ובתי הספר בהם הדריך הוא או כל מדריך אחר מטעם "החברה", ללא הסכמה מפורשת בכתב מצד "החברה".
 3. החלפות\שיעורי דוגמא: מוסכם על המדריך כי עליו לבצע שיעורי דוגמא החלפות, על פי צורך החברה בהודעה טלפונית ובתאום מראש .
  1. במידה וימשיך המדריך לעבוד בטבע הדברים גם בשנה"ל הבאה ועד כלל , יחולו כל תנאי ההתקשרות הנ"ל הן לגבי המדריך והן לגבי החברה כל משך עבודתו של המדריך בחברה, כל שינוי שיעשה בתנאי התקשרות הנ"ל יעשה בכתב ויצורף כנספח לחוזה התקשרות זה .
  2. המדריך מתחייב לעבוד בחברה כל משך ההתקשרות.
 4. המדריך מתחייב להכשיר מדריכים חדשים במהלך תקופת עבודתו בחברה ע"י צירופם לשיעורים בהם ידריך ע"פ הצורך, כמו כן מתחייב המדריך להכשיר מחליף בתום תקופת עבודתו בחברה.
  1. מוסכם על המדריך שכל מערכי שיעור ערכות הלימוד וכל חומר כתוב, מצולם מוקלט ,ומודפס הנמצא ברשותו הנו רכוש החברה ואין הוא רשאי להעבירו, לצלמו, להקליטו ולהשתמש בו לכל שימוש אחר פרט להדרכות במסגרת עבודתו.
  2. מוסכם על המדריך כי כל החומר שנחשף אליו במהלך עבודתו הן במשרדי החברה והן דרך אתר האינטרנט של החברה www.teva-hadvarim.org.il בתיקיות משותפות DROPBOX או אחרות הינו חומר לשימושו האישי במהלך עבודתו בחברה ואינו יכול להעתיקו ואו להעבירו לאיש ולעשות בו כל שימוש מעבר לשימושו האישי צרכי הדרכה במוסדות חינוך.
 5. המדריך מתחייב להגיע לכל מפגש\דיון ואו השתלמות שתיערך על ידי החברה לרבות השתלמויות וידאו ב zoom שתקיימנה אחת לשבוע בשעות הערב במועדים שימסרו מבעוד מועד ויתוגמול בעבור ההשתתפות בהן הינו 30 ₪ לשעת השתלמות .
 6. מוסכם על המדריך כי באחריותו להחזיר את כל הציוד שברשותו למשרדי החברה לכל המאוחר חמישה ימים לאחר סיום עבודתו בחברה המדריך מצהיר בחתימתו מטה כי הוא נותן הסכמתו שעלותם של הציודים שלא יוחזרו תקוזז ממשכורתו הקרובה, והיתרה תשולם על ידו לחברה, באופן מידי בהתאם לדרישתה.
 7. מוסכם על הצדדים בכל מחלוקת שבין הצדדים בענין הסכם זה תהיה לבית הדין לעבודה בחיפה הסמכות השיפוטית היחודית והבלעדית לדון במחלוקת זו .
 8. שכר:
  1. שכר המדריך הינו 80 ש"ח עבור שעת הדרכה בת 45 דקות שיעור ואו 50 ₪ בעבור שעת הדרכה בת 30 דקות ישולם בעבור פעילויות שבוצעו בחודש החולף בהתאם לסיכום דו"ח הפעילויות (אקסל) שיעביר המדריך בתום החודש, פרט לשבוע העבודה הראשון עבורו ישולם שכר מינימום + נסיעות לשעת הדרכה.
  2. השכר הנ"ל הוא מלוא השכר כולל מע"מ והוצאות נסיעה וישולם מול חשבונית מס, בחתימתו מטה מצהיר המדריכ/ה כי ידוע לו שהינו עובד כעצמאי לכל דבר ואין לחברת טבע הדברים כל התחייבות כספית או אחרת כלפיו מעבר לתשלום בעבור שעות ההדרכה שביצע בפעל.
  3. השכר ישולם ע"פ טופס פעילות (אקסל) שיעביר המדריך בסיום כל חודש עבודה, המדריך מתחייב בחתימתו מטה לדיווחי אמת מדויקים ומקובל עליו שבמידה ויתברר שבשלב כלשהו במהלך עבודתו שולם לו עבור שעות שלא ביצע יחזיר מלוא הסכום לחברה, מוסכם על המדריך כי בכל מקרה של הפרת התחייבות זו תהא החברה זכאית לפיצוי מוסכם של הסכום החסר.