מצורף חוזה העסקה לשכירים. יש לקרוא, למלא ולאשר את חוזה ההתקשרות

תנאי התקשרות מדריך

 

 1. התקשרות החברה עם המדריך הנה לצורך קבלת שרותיו באופן אישי אין המדריך יכול למכרה או להעבירה לאחר.  
  1. ההתקשרות עם המדריך הינה לצורך ביצוע פעילויות העשרה והדרכה במוסדות חינוך בהתאם לצרכי החברה, מעת לעת, כפי שיועברו לידי המדריך, מראש (להלן: "הפעילויות"). 
  2. המדריך מתחייב לעמוד לרשות החברה, לכל הפחות, בהתאם לצרכיה ולמוסכם עמה בתחילת ההתקשרות ו/או מתחילת שנת הלימודים, לפי העניין.
  1. הצדדים מסכימים להארכת תקופת ההתקשרות באופן אוטומטי, אלא אם ניתנה הודעה בכתב 30 ימים מראש על סיום ההתקשרות.
  2. מובהר, כי תנאי זה הינו יסודי ומוחלט ואינו ניתן לשינוי, וזאת לאור העובדה שהשיבוצים נערכים מראש, והיעדר הודעה מוקדמת גורם לשיבושים ונזקים כלפי לקוחות החברה.
 2. הממונה הישיר של המדריך הינו עומר אבישר.
  1. שכרו של המדריך יחושב בהתאם לשעות עבודתו בפועל, ולפי דו"ח שיפיק בסיום כל חודש ואשר יאושר ע"י החברה, לאחר שיישלח בדוא"ל ע"י המדריך עד ולא יאוחר מיום 30 לכל חודש עבודה.
  2. שכר המדריך יעמוד על סך של 40 ₪ ברוטו עבור שעת הדרכה בת 30 דקות שיעור בפועל. ו50 ₪ בעבור שעת הדרכה בת 45 דקות ע"פ סיכום דו"ח החתימות המאושר ע"י החברה, פרט לשבוע עבודה ראשון עבורו ישולם שכר מינימום לשעת הדרכה ונסיעות.
  3. בנוסף, ישולם למדריך הוצאות נסיעה בסך 1 ₪ לכל ק"מ נסיעה. מוסכם על הצדדים שבכל מקרה של חילוקי דעות בעניין חישוב מרחק/זמן נסיעה יהיה חישוב המרחק והזמן ב www.waze.com החישוב הקובע.
  4. המדריך מתחייב בחתימתו מטה לדיווחי אמת מדויקים ומקובל עליו שבמידה ויתברר שבשלב כלשהו במהלך עבודתו שולם לו עבור שעות ואו נסיעות שלא ביצע יחזיר מלוא הסכום לחברה, מוסכם על המדריך כי בכל מקרה של הפרת התחייבות זו תהא החברה זכאית לפיצוי מוסכם של הסכום החסר.
  5. בנוסף, ישולמו לעובד תשלומי פנסיה בשיעורים הקבועים בדין, תשלום הבראה כדין, וכן ינוהל פנקס ימי חופשה וימי מחלה, כחוק.
  6. יום המנוחה השבועי של העובד הינו שבת.
  7. תשלום דמי חגים ישולם בהתאם להוראות הדין.
 3. המדריך מתחייב כי עם סיומו של הסכם זה ובתקופה של 12 חודשים לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לרבות הפסקת הסכם זה על ידי החברה לא יבוא במגע עסקי מכל סוג שהוא מוסדות החינוך ,הגננות ו\או בעלות\מנהלות הגנים ובתי הספר בהם הדריך הוא או כל מדריך אחר מטעם החברה, ללא הסכמה מפורשת בכתב מצד החברה.
 4. החלפות\שיעורי דוגמא: מוסכם על המדריך כי עליו לבצע שיעורי דוגמא\ החלפות, בכל אזורי העבודה על פי צורך החברה בהודעה טלפונית.
 5. המדריך מתחייב להכשיר מדריכים חדשים במהלך תקופת עבודתו בחברה ע"י צירופם לשיעורים בהם ידריך ע"פ הצורך, כמו כן מתחייב המדריך להכשיר מחליף בתום תקופת עבודתו בחברה.
  1. מוסכם על המדריך שכל מערכי שיעור ערכות הלימוד וכל חומר כתוב, מצולם, מוקלט ומודפס הנמצא ברשותו הנו רכוש החברה ואין הוא רשאי להעבירו, לצלמו, להקליטו ולהשתמש בו לכל שימוש אחר פרט להדרכות במסגרת עבודתו.
  2. מוסכם על המדריך כי כל החומר שנחשף אליו במהלך עבודתו הן במשרדי החברה והן דרך אתר האינטרנט של החברה https://www.teva-hadvarim.org.il/ בתיקיות שותפות DROPBOX או אחרות הינו חומר לשימושו האישי במהלך עבודתו בחברה ואינו יכול להעתיקו ואו להעבירו לאיש ולעשות בו כל שימוש מעבר לשימושו האישי צרכי הדרכה במוסדות חינוך
  1. מוסכם על המדריך כי באחריותו לקחת את בעלי החיים וכן ערכות הלימוד מערכי השיעור, והציוד הנלווה להם ממשרדי החברה ואו מכל מקום אחר שיקבע בהמשך.
  2. מוסכם על המדריך כי באחריותו להחזיר את בעלי החיים וכל הציוד שברשותו למשרדי החברה לכל המאוחר חמישה ימים לאחר סיום עבודתו בחברה. המדריך מצהיר בחתימתו מטה כי הוא נותן הסכמתו שעלותם של בע"ח/ ציודים שלא יוחזרו תקוזז ממשכורתו הקרובה, והיתרה תשולם על ידו לחברה, באופן מיידי, בהתאם לדרישתה.
 6. המדריך מתחייב לטפל כמיטב יכולתו בבעלי החיים הנמצאים ברשותו לדאוג לצורכיהם הבסיסים וניקיונם. היה ומת בעל חיים ברשות המדריך יודיע על כך בהקדם לנציג החברה, וידאג להחזירו לידי החברה על פי דרישה, כמו כן באחריותו להגיע למשרדי החברה על מנת להחליפו באחר.
 7. המדריך מתחייב להגיע לכל מפגש\דיון ואו השתלמות לרבות השתלמויות שתערכנה מרחוק (בזום) שתיערך על ידי החברה.
 8. מוסכם על הצדדים בכל מחלוקת שבין הצדדים בעניין הסכם זה תהיה לבית הדין לעבודה בחיפה הסמכות השיפוטית הייחודית והבלעדית לדון במחלוקת זו.